fbpx

Uměním není lidi oslo­vit, ale zaujmout. Představte si logo, kte­ré vyprá­ví pří­běh nebo vizit­ky, co potě­ší všech­ny smys­ly. A co kdy­by webo­vé strán­ky nebra­ly lidem čas, ale dech? Nebylo by to skvělé? 

grafik Ivo Koníček

Grafik Ivo Koníček

grafik

Ivo Koníček

dávám myšlenkám
tvar

portfolio

Tvorba loga

Dobré logo musí být vždy jedi­neč­né. Mělo by zaujmout a vrýt se lidem do pamě­ti. Mělo by se jed­no­du­še stát tvá­ří vaší spo­leč­nos­ti. Pomůžu vám vytvo­řit jedi­neč­nou znač­ku, kte­rá vás odli­ší od kon­ku­ren­ce, a pomů­že vám vyniknout.

Tvorba loga

Dobré logo musí být vždy jedi­neč­né. Mělo by zaujmout a vrýt se lidem do pamě­ti. Mělo by se jed­no­du­še stát tvá­ří vaší spo­leč­nos­ti. Pomůžu vám vytvo­řit jedi­neč­nou znač­ku, kte­rá vás odli­ší od kon­ku­ren­ce, a pomů­že vám vyniknout.

Design tiskovin

Tiskoviny mě odjak­ži­va fas­ci­no­va­ly. Design roz­hod­ně není jen to co vidí­te, design bys­te měli cítit vše­mi smys­ly. Je tolik mož­nos­tí jak lidi oslo­vit a zaujmout. Rád s vámi pro­be­ru mož­nos­ti povr­cho­vých úprav a vybe­ru papír, kte­rý odvy­prá­ví příběh.

reference

Co o mně říkají klienti?

Vždy se sna­žím o to, aby s mou pra­cí byli spo­ko­je­ni hlav­ně vaši zákaz­ní­ci. Vaše spo­ko­je­nost je pak pří­jem­ný benefit.

Pokud mi chce­te i vy udě­lit hod­no­ce­ní, může­te ho vytvo­řit prá­vě zde.

Grafik Ivo Koníček na Firmy.cz

Grafické služby a ceny

Tohle je základ­ní pře­hled slu­žeb, kte­ré nabí­zím. Pokud vás zají­má celá má nabíd­ka, navštiv­te strán­ku s kom­plet­ním cení­kem. Najdete tam také hodi­no­vou sazbu, na jejímž zákla­dě vám vypra­cu­ji nabíd­ku šitou na míru přes­ně vašim potřebám.

služby