fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osob­ních úda­jů pod­le čl. 4 bod 7 naří­ze­ní Evropského par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/679 o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů (dále jen: „GDPR”) je Ivo Koníček, IČ: 06346235 se síd­lem Vlčnov 1190, 687 61 Vlčnov (dále jen: „správ­ce“).
 2. Kontaktní úda­je správ­ce jsou

adre­sa: Vlčnov 1190, 687 61 Vlčnov
email: [email protected]
tele­fon:  774 885 948

 1. Osobními úda­ji se rozu­mí veš­ke­ré infor­ma­ce o iden­ti­fi­ko­va­né nebo iden­ti­fi­ko­va­tel­né fyzic­ké oso­bě; iden­ti­fi­ko­va­tel­nou fyzic­kou oso­bou je fyzic­ká oso­ba, kte­rou lze pří­mo či nepří­mo iden­ti­fi­ko­vat, zejmé­na odka­zem na urči­tý iden­ti­fi­ká­tor, napří­klad jmé­no, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo, lokač­ní úda­je, síťo­vý iden­ti­fi­ká­tor nebo na jeden či více zvlášt­ních prv­ků fyzic­ké, fyzi­o­lo­gic­ké, gene­tic­ké, psy­chic­ké, eko­no­mic­ké, kul­tur­ní nebo spo­le­čen­ské iden­ti­ty této fyzic­ké osoby.
 2. Správce nejme­no­val pově­řen­ce pro ochra­nu osob­ních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je, kte­ré jste mu poskytl/anebo osob­ní úda­je, kte­ré správ­ce zís­kal na zákla­dě plně­ní Vaší objednávky.
 2. Správce zpra­co­vá­vá Vaše iden­ti­fi­kač­ní a kon­takt­ní úda­je a úda­je nezbyt­né pro plně­ní smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvo­dem zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů je
  • plně­ní smlou­vy mezi Vámi a správ­cem pod­le čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • opráv­ně­ný zájem správ­ce na posky­to­vá­ní pří­mé­ho mar­ke­tingu (zejmé­na pro zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní a news­let­te­rů) pod­le čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš sou­hlas se zpra­co­vá­ním pro úče­ly posky­to­vá­ní pří­mé­ho mar­ke­tingu (zejmé­na pro zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní a news­let­te­rů) pod­le čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spo­je­ní s § 7 odst. 2 záko­na č. 480/2004 Sb., o někte­rých služ­bách infor­mač­ní spo­leč­nos­ti v pří­pa­dě, že nedo­šlo k objed­náv­ce zbo­ží nebo služby.
 1. Účelem zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů je
  • vyří­ze­ní Vaší objed­náv­ky a výkon práv a povin­nos­tí vyplý­va­jí­cích ze smluv­ní­ho vzta­hu mezi Vámi a správ­cem; při objed­náv­ce jsou vyža­do­vá­ny osob­ní úda­je, kte­ré jsou nut­né pro úspěš­né vyří­ze­ní objed­náv­ky (jmé­no a adre­sa, kon­takt), poskyt­nu­tí osob­ních úda­jů je nut­ným poža­dav­kem pro uza­vře­ní a plně­ní smlou­vy, bez poskyt­nu­tí osob­ních úda­jů není mož­né smlou­vu uzavřít či jí ze stra­ny správ­ce plnit,
  • zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní a čině­ní dal­ších mar­ke­tingo­vých aktivit.
 1. Ze stra­ny správ­ce nedo­chá­zí k auto­ma­tic­ké­mu indi­vi­du­ál­ní­mu roz­ho­do­vá­ní ve smys­lu čl. 22 GDPR. S tako­vým zpra­co­vá­ním jste poskytl/a svůj výslov­ný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce ucho­vá­vá osob­ní údaje
  • po dobu nezbyt­nou k výko­nu práv a povin­nos­tí vyplý­va­jí­cích ze smluv­ní­ho vzta­hu mezi Vámi a správ­cem a uplat­ňo­vá­ní náro­ků z těch­to smluv­ních vzta­hů (po dobu 15 let od ukon­če­ní smluv­ní­ho vztahu).
  • po dobu, než je odvo­lán sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů pro úče­ly mar­ke­tingu, nejdéle 5 let, jsou-li osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­ny na zákla­dě souhlasu.
 1. Po uply­nu­tí doby ucho­vá­vá­ní osob­ních úda­jů správ­ce osob­ní úda­je vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osob­ních úda­jů jsou osoby
  • podí­le­jí­cí se na dodá­ní zbo­ží / slu­žeb / rea­li­za­ci pla­teb na zákla­dě smlouvy,
  • podí­le­jí­cí se na zajiš­tě­ní pro­vo­zu služeb,
  • zajiš­ťu­jí­cí mar­ke­tingo­vé služby.
 1. Správce má v úmys­lu pře­dat osob­ní úda­je do tře­tí země (do země mimo EU) nebo mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ci. Příjemci osob­ních úda­jů ve tře­tích zemích jsou posky­to­va­te­lé mai­lin­go­vých slu­žeb / clou­do­vých služeb.

 

VI. Vaše práva

 1. Za pod­mí­nek sta­no­ve­ných v GDPR máte
  • prá­vo na pří­stup ke svým osob­ním úda­jům dle čl. 15 GDPR,
  • prá­vo opra­vu osob­ních úda­jů dle čl. 16 GDPR, popří­pa­dě ome­ze­ní zpra­co­vá­ní dle čl. 18 GDPR.
  • prá­vo na výmaz osob­ních úda­jů dle čl. 17 GDPR.
  • prá­vo vznést námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní dle čl. 21 GDPR a
  • prá­vo na pře­no­si­tel­nost úda­jů dle čl. 20 GDPR.
  • prá­vo odvo­lat sou­hlas se zpra­co­vá­ním písem­ně nebo elek­tro­nic­ky na adre­su nebo email správ­ce uve­de­ný v čl. III těch­to podmínek.
 1. Dále máte prá­vo podat stíž­nost u Úřadu pro ochra­nu osob­ních úda­jů v pří­pa­dě, že se domní­vá­te, že bylo poru­še­no Vaší prá­vo na ochra­nu osob­ních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce pro­hla­šu­je, že při­jal veš­ke­rá vhod­ná tech­nic­ká a orga­ni­zač­ní opat­ře­ní k zabez­pe­če­ní osob­ních údajů.
 2. Správce při­jal tech­nic­ká opat­ře­ní k zabez­pe­če­ní dato­vých úlo­žišť a úlo­žišť osob­ních úda­jů v lis­tin­né podo­bě, sil­né gene­ro­va­né hes­lo, šif­ro­vá­ní pev­né­ho dis­ku, firewall.
 3. Správce pro­hla­šu­je, že k osob­ním úda­jům mají pří­stup pou­ze jím pově­ře­né osoby.

 

VIII.

Závěrečná usta­no­ve­ní

 1. Odesláním objed­náv­ky z inter­ne­to­vé­ho objed­náv­ko­vé­ho for­mu­lá­ře potvr­zu­je­te, že jste seznámen/a s pod­mín­ka­mi ochra­ny osob­ních úda­jů a že je v celém roz­sa­hu přijímáte.
 2. S těmi­to pod­mín­ka­mi sou­hla­sí­te zaškrt­nu­tím sou­hla­su pro­střed­nic­tvím inter­ne­to­vé­ho for­mu­lá­ře. Zaškrtnutím sou­hla­su potvr­zu­je­te, že jste seznámen/a s pod­mín­ka­mi ochra­ny osob­ních úda­jů a že je v celém roz­sa­hu přijímáte.
 3. Správce je opráv­něn tyto pod­mín­ky změ­nit. Novou ver­zi pod­mí­nek ochra­ny osob­ních úda­jů zve­řej­ní na svých inter­ne­to­vých strán­kách, pří­pad­ně Vám zašle novou ver­zi těch­to pod­mí­nek na e‑mailovou adre­su, kte­rou jste správ­ci poskytl/a.

 

Tyto pod­mín­ky nabý­va­jí účin­nos­ti dnem 1. 1. 2023.