fbpx

grafické služby

Potřebujete gra­fi­ka na vol­né noze? Nabízím kom­plex­ní gra­fic­ké služ­by pro fir­my z růz­ných obo­rů. Vytvořím vám logo, webo­vé strán­ky, tiš­tě­né mate­ri­á­ly i rekla­mu. Ceny se liší pod­le roz­sa­hu a nároč­nos­ti zakáz­ky. V cení­ku gra­fic­kých slu­žeb najde­te vždy něko­lik vari­ant a v pří­pa­dě potře­by vám rád při­pra­vím indi­vi­du­ál­ní kalkulaci.

Webová vizitka

Awesome Feature 1 
Awesome Feature 2 
Awesome Feature 3 
Awesome Feature 4 
Awesome Feature 5 
$ 59 99
/Month
Text Element 

Awesome Title

Subtitle text
$ 59 99
/Month
Awesome Feature 1 
Awesome Feature 2 
Awesome Feature 3 
Awesome Feature 4 
Awesome Feature 5 
Text Element 
Sale
Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pis­cing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam­cor­per mat­tis, pul­vi­nar dapi­bus leo.

web

hodinová sazba

Základem mé ceno­tvor­by je hodi­no­vá saz­ba. Pokud si bude­te přát indi­vi­du­ál­ní kal­ku­la­ci, bude vždy vychá­zet z mojí hodi­nov­ky. V pří­pa­dě, kdy bude­te chtít cenu upra­vit, můžu při­způ­so­bit čas, kte­rý dané zakáz­ce budu věno­vat.  U kaž­dé zakáz­ky měřím čas, pomo­cí nástro­je Clockify. Na kon­ci měsí­ce ode mě vždy obdr­ží­te pře­hled odpra­co­va­ných hodin, kte­rý vám násled­ně fak­tu­ru­ji. Platíte tak jen za to, co sku­teč­ně udělám.