fbpx

hodinová sazba

U kaž­dé zakáz­ky měřím čas, pomo­cí nástro­je Clockify. Na kon­ci měsí­ce ode mě vždy obdr­ží­te pře­hled odpra­co­va­ných hodin, kte­rý vám násled­ně fak­tu­ru­ji. Platíte tak jen za to, co sku­teč­ně udělám. 

600 Kč/hod.
Nejsem plát­ce DPH

Standard

Standardní hodi­no­vá saz­ba urče­ná pro všech­ny kli­en­ty, bez rozdílů. 
700 Kč/hod.
Nejsem plát­ce DPH

Express

Zvýšená saz­ba při poža­dav­ku na pří­pra­vu gra­fi­ky do 24 hodin, o víken­du nebo ve stá­tem uzna­ný svátek.