fbpx

o mně

Jen málo­kdy se sta­ne, že něco oprav­du nejde.
Spíše chy­bí sna­ha, než­li možnosti.

— Charles-Louis de Montesquie —

Nikdy neza­po­me­nu na svo­je začát­ky. Byla to hrůza. Přesto jsem byl už od mala pyš­ný na kaž­dý svůj výtvor a to mi zůsta­lo dodnes. Dnes už ale nekres­lím v Malování a asi bych ho po těch letech snad ani nepo­znal. Doba se změ­ni­la a já s ní. Co se ale nezmě­ni­lo je má lás­ka k tvor­bě něče­ho nové­ho a má sna­ha se neu­stá­le zlepšovat.

Grafik Ivo Koníček
Práce s studia

Práce a studia

Grafickému desig­nu se pro­fe­si­o­nál­ně věnu­ju už 12 let. Musel jsem udě­lat spous­tu chyb, abych se dostal až tam, kde jsem dnes. Udělal jsem ale také něko­lik dob­rých roz­hod­nu­tí. Například při stu­di­ích Informačních tech­no­lo­gií jsem se roz­hod­nul nestát se pro­gra­má­to­rem a dnes jsem za to oprav­du rád. Po něko­li­ka letech jsem se na vyso­kou ško­lu vrá­til. Tentokrát jsem si vybral Marketingové komu­ni­ka­ce
a to bylo mé dru­hé správ­né roz­hod­nu­tí. V roce 2023 jsem úspěš­ně dokon­čil stu­di­um a zís­kal magis­ter­ský titul.

Moje tvorba

Vždy jsem pat­řil mezi lidi, kte­ří kupu­jí kni­hy pod­le oba­lu, mám vel­mi rád rekla­my a doká­žu se hodi­nu dívat na pla­kát. To, jak věci vypa­da­jí a fun­gu­jí, je pro mě moc důle­ži­té. Dokonce i zdán­li­vá malič­kost může někdy zka­zit cel­ko­vý dojem. Svým způ­so­bem jsem blá­zen, ale gra­fi­ku se vždy sna­žím dělat pro podob­né bláz­ny, jako jsem já. Tak, aby vypa­da­la hez­ky, fun­go­va­la a dáva­la smy­sl. Pokud moje prá­ce lidi oslo­ví, je udě­la­ná správně.

Skica loga