fbpx

Uměním není lidi oslo­vit, ale zaujmout. Představte si logo, kte­ré vyprá­ví pří­běh nebo vizit­ky, co potě­ší všech­ny smys­ly. A co kdy­by webo­vé strán­ky nebra­ly lidem čas, ale dech? Nebylo by to skvělé? 

grafik Ivo Koníček

Grafik Ivo Koníček

grafik

Ivo Koníček

dávám myšlenkám
tvar

portfolio

Logo
Webové strán­ky
Tiskoviny
Ostatní

Tvorba loga

Dobré logo musí být vždy jedi­neč­né. Mělo by zaujmout a vrýt se lidem do pamě­ti. Mělo by se jed­no­du­še stát tvá­ří vaší spo­leč­nos­ti. Pomůžu vám vytvo­řit jedi­neč­nou znač­ku, kte­rá vás odli­ší od kon­ku­ren­ce, a pomů­že vám vyniknout.

Edit Template

Tvorba webových stránek

Při tvor­bě webo­vých strá­nek je důle­ži­té si uvě­do­mit, že váš web není jen vizit­ka, ale že se jed­ná o nástroj. Musí tedy nejen dob­ře vypa­dat, ale pře­de­vším bez­chyb­ně fun­go­vat a mělo by s ním jít snad­no pracovat.

Edit Template

Design tiskovin

Tiskoviny mě odjak­ži­va fas­ci­no­va­ly. Design roz­hod­ně není jen to co vidí­te, design bys­te měli cítit vše­mi smys­ly. Je tolik mož­nos­tí jak lidi oslo­vit a zaujmout. Rád s vámi pro­be­ru mož­nos­ti povr­cho­vých úprav a vybe­ru papír, kte­rý odvy­prá­ví příběh.

Edit Template

Grafické služby

Svým kli­en­tům se vždy sna­žím pomoct se vším, co aktu­ál­ně potře­bu­jí. Ať už se jed­ná o out­do­o­ro­vou rekla­mu, ban­ne­ry na soci­ál­ní sítě, nebo tře­ba reklam­ní před­mě­ty, mohou se na mě bez obav obrátit.

Edit Template

reference

Klára Sýkorová
Klára Sýkorová
Read More
S Ivem Koníčkem spo­lu­pra­cu­ji již dru­hý rok a jsem s odvá­dě­nou pra­cí nad míru spo­ko­je­ná. Především bych vypích­la rych­lost zpra­co­vá­ní, skvě­lou komu­ni­ka­ci a hlav­ně nápa­di­tost. Vřele doporučuji. 
Kristýna Juřenová
Kristýna Juřenová
Read More
S Ivo Koníčkem spo­lu­pra­cu­ji už něko­lik měsí­ců a naše spo­lu­prá­ce je vždy per­fekt­ní — rych­lá komu­ni­ka­ce, čis­tý a moder­ní design, dob­ré nápa­dy. Určitě doporučuji 🙂 
Lucie Klementová
Lucie Klementová
Read More
Skvělá spo­lu­prá­ce, skvě­lé vysled­ky a vždy osob­ní pří­stup! Pan Koníček je pro­fík ve svém obo­ru a spo­lu­prá­ci s ním mohu jen doporučit! 
Veronika Chmelová
Veronika Chmelová
Read More
Pan Koníček je můj dvor­ní gra­fik a prá­ce s ním je vždy veli­ce pří­jem­ná. Vřele doporučuji! 
Mirek Ingr
Mirek Ingr
Read More
Ivo je šikov­ný a pra­co­vi­tý, veli­ce nám pomohl pře­ko­pat firem­ní design včet­ně loga. 
Vla Dra
Vla Dra
Read More
Velmi kva­lit­ní a rych­lé výstu­py, skvě­lá komu­ni­ka­ce i spolupráce. 
Jan Formánek
Jan Formánek
Read More
Zadal jsem p. Ivo Koníčkovi tvor­bu naše­ho webu a musím říct, že jsem byl vel­mi mile… 
Jaroslav Svetlik
Jaroslav Svetlik
Read More
S Ivo Koníčkem spo­lu­pra­cu­ji na gra­fi­ce a pří­pra­vě elek­tro­nic­kých for­má­tů mých odborných… 

Co o mně říkají klienti?

Vždy se sna­žím o to, aby s mou pra­cí byli spo­ko­je­ni hlav­ně vaši zákaz­ní­ci. Vaše spo­ko­je­nost je pak pří­jem­ný benefit.

Pokud mi chce­te i vy udě­lit hod­no­ce­ní, může­te ho vytvo­řit prá­vě zde.

Grafik Ivo Koníček na Firmy.cz

Grafické služby a ceny

Tohle je základ­ní pře­hled slu­žeb, kte­ré nabí­zím. Pokud vás zají­má celá má nabíd­ka, navštiv­te strán­ku s kom­plet­ním cení­kem. Najdete tam také hodi­no­vou sazbu, na jejímž zákla­dě vám vypra­cu­ji nabíd­ku šitou na míru přes­ně vašim potřebám.

služby