Uměním není lidi oslo­vit, ale zaujmout. Představte si logo, kte­ré vyprá­ví pří­běh nebo vizit­ky, co potě­ší všech­ny smys­ly. A co kdy­by webo­vé strán­ky nebra­ly lidem čas, ale dech? Nebylo by to skvělé? 

grafik Ivo Koníček

Ivo Koníček fotka

grafik

Ivo Koníček

dávám myšlenkám
tvar

portfolio

reference

Mirek Ingr
Mirek Ingr
Read More
Ivo je šikov­ný a pra­co­vi­tý, veli­ce nám pomohl pře­ko­pat firem­ní design včet­ně loga. 
Vla Dra
Vla Dra
Read More
Velmi kva­lit­ní a rych­lé výstu­py, skvě­lá komu­ni­ka­ce i spolupráce. 
Jan Formánek
Jan Formánek
Read More
Zadal jsem p. Ivo Koníčkovi tvor­bu naše­ho webu a musím říct, že jsem byl vel­mi mile… 
Jaroslav Svetlik
Jaroslav Svetlik
Read More
S Ivo Koníčkem spo­lu­pra­cu­ji na gra­fi­ce a pří­pra­vě elek­tro­nic­kých for­má­tů mých odborných… 
Veronika Chmelová
Veronika Chmelová
Read More
Pan Koníček je můj dvor­ní gra­fik a prá­ce s ním je vždy veli­ce pří­jem­ná. Vřele doporučuji! 

Co o mně říkají klienti?

Vždy se sna­žím o to, aby s mou pra­cí byli spo­ko­je­ni hlav­ně vaši zákaz­ní­ci. Vaše spo­ko­je­nost je pak pří­jem­ný benefit.

Pokud mi chce­te i vy udě­lit hod­no­ce­ní, může­te ho vytvo­řit prá­vě zde.

Grafické služby a ceny

Tohle je základ­ní pře­hled slu­žeb, kte­ré nabí­zím. Pokud vás zají­má celá má nabíd­ka, navštiv­te strán­ku s kom­plet­ním cení­kem. Najdete tam také hodi­no­vou sazbu, na jejímž zákla­dě vám vypra­cu­ji nabíd­ku šitou na míru přes­ně vašim potřebám.

služby