Uměním není lidi oslo­vit, ale zaujmout. Představte si logo, kte­ré vyprá­ví pří­běh nebo vizit­ky, co potě­ší všech­ny smys­ly. A co kdy­by webo­vé strán­ky nebra­ly lidem čas, ale dech? Nebylo by to skvělé? 

Ivo Koníček fotka

grafik

Ivo Koníček

dávám myš­len­kám
tvar